Home » Vlada Srpske: Zahtjev za mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija

Vlada Srpske: Zahtjev za mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija

Piše INFO

Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici u Uredbu o izmjenama Uredbe o boračkom dodatku, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske.

Prema izmjeni Uredbe, zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak mogu da podnesu borci svih kategorija, ukoliko im je rješenjem o kategorizaciji utvrđeno angažovanje u zoni borbenih dejstava, s obzirom da se iznos mjesečnog boračkog dodatka utvrđuje množenjem broja mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava sa osnovicom za obračun mjesečnog boračkog dodatka koja, za 2023. godinu, iznosi 2,20 KM.

Pravo na mjesečni borački dodatak priznaje se od 1. oktobra 2023. godine, ukoliko je zahtjev za priznavanje prava na mjesečni borački dodatak podnesen u mjesecu septembru 2023. godine.

U pogledu početka priznavanje prava na mjesečni borački dodatak po zahtjevima koji se podnesu u narednom periodu, prava na mjesečna primanja pripadaju od prvog dana narednog mjeseca po podnošenju zahtjeva.

Korisnici mjesečnog boračkog dodatka koji su ostvarili pravo na mjesečni borački dodatak prije donošenja ove Uredbe, ne podnose novi zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak jer su već stekli to pravo.

Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, pravo na mjesečni borački dodatak mogu ostvariti i korisnici invalidskih penzija kod kojih je uzrok invalidnosti vršenje vojne dužnosti u okolnostima oružanih sukoba, koji nisu imali pravni osnov, odnosno mogućnost da ostvare to pravo.

Vlada Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, čime je stvoren pravni osnov za konačno rješavanje stambenog pitanja jedne kategorije lica kao i izvršavanje obaveze koju lokalne zajednice imaju u pogledu njihovog stambenog zbrinjavanja.

Ovom izmjenom i dopunom zakona jedinice lokalne samouprave dobijaju mogućnost da izvrše svoju zakonsku obavezu i riješe stambeno pitanje nosiocima stanarskog prava na stanu u privatnom vlasništvu dodjelom drugog stana koji je prethodno lokalnoj zajednici vraćen na raspolaganje.

U protivnom, bez ove zakonske dopune, lokalne zajednice bi i dalje imale obavezu rješavanja stambenog pitanja pomenutim licima, ali bi za to morale koristiti druga sredstva što je do sada za njih predstavljalo veliku obavezu, jer lokalne zajednice ne raspolažu sa dovoljno stambenog fonda niti sredstava u budžetu za realizaciju te obaveze, navodi se u saopštenju.

Istovremeno se stvaraju uslovi da se stan koji su ta lica do tada koristila vrati u posjed njihovim prvobitnim vlasnicima.

Vlada je danas donijela i Odluku o prestanku važenja Odluke o isplati mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima Odbrambeno – otadžbinskog rata Srpske od prve do pete kategorije.

Zbog obezbjeđivanja prava na mjesečni borački dodatak, prestaje isplata mjesečnog novčanog primanja socijalno ugroženim nezaposlenim borcima od prve do pete kategorije kategorije, koje je uspostavljeno odlukom Vlade Republike Srpske, koja prestaje da važi.

Isplata mjesečnog novčanog primanja je izvršena zaključno za mjesec septembar 2023. godine, a svi borci kojima je vršena isplata tog primanja, imaju mogućnost da podnesu zahtjev za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak.

Takođe, Vlada je donijela Rješenje o davanju saglasnosti na Memorandum o saradnji Vlade Srpske i Boračke organizacije Srpske.

Kao rezultat razgovora predstavnika Vlade Republike Srpske i Boračke organizacije Republike Srpske, a polazeći od opredjeljenja Vlade Republike Srpske da se status boračkih kategorija treba poboljašti, predloženo je potpisivanje Memoranduma o saradnji između Vlade Republike Srpske i Boračke organizacije Republike Srpske.

Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vlade Republike Srpske i Eco-Investment, a.s., Republika Češka, kojim se utvrđuje namjera investiranja ovog privrednog subjekta u proširenje proizvodno/logističkih kapaciteta preduzeća SHP Celex a.d. u Srpskoj u tri faze u narednih tri do pet godina.

Odnosi se na izgradnju nove hale, konfekcijske linije i skladište gotovih proizvoda, nabavku nove papir mašine sa pripadajućom infrastrukturom, te investicije u energetsku infrastrukturu, navodi se u saopštenju.

Nakon završetka kompletnog investicionog ciklusa, investicija će iznositi oko 100 miliona evra.

Prepoznajući značaj najavljene investicije, Vlada Republike Srpske izrazila je spremnost da, u skladu sa pozitivnim republičkim propisima, a putem nadležnih institucija, investitoru pruži pomoć i podršku u realizaciji iste.

Vlada Srpske odobrila je 152.500,00 KM Prirodno-matematičkom fakultetu Banjaluka na ime ostvarivanja prava na podsticajna sredstva za izradu Programa razvoja ribarstva i akvakulture u Srpskoj u oblasnim slivovima rijeka Trebišnjica i Neretva i jezera na području Hercegovine.

U obrazloženju odluke navodi se da bi izrada Programa pružila niz konkretnih rezultata koji bi poslužili lokalnoj i široj društvenoj zajednici u planiranju i razvoju određenih područja u sektoru ribarstva.

Članom 10. Zakona o ribarstvu je propisano da se radi unapređenja i razvoja ribolovnih resursa i osiguravanja dugoročne politike upravljanja donosi Program razvoja ribarstva i akvakulture Republike Srpske kao stručna studija koja obezbjeđuje dugoročnu politiku upravljanja u ribarstvu, a članom 11. Zakona i projektnim zadatkom je propisan sadržaj Programa.

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banja Luci je ovlašćena institucija u skladu sa članom 12. Zakona, i glavni je nosilac naučno-istraživačkog rada i razvoja u oblasti prirodnih i bioloških nauka u Republici Srpskoj.

Vlada je dana usvojila i Informaciju o Inicijativi za realizaciju Projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB3”.

Јedan od najvažnijih projekata koje Republički sekretarijat za raseljena lica i migracije sprovodi je Projekat zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja – CEB2 koji se realizuje iz odobrenih kreditnih sredstava Razvojne banke Savjeta Evrope, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade ističu da je cilj ovog projekta je se interno raseljenim licima koja su bila primorana da napuste svoje domove tokom ratnih dejstava 1992–1995. godine i drugim ugroženim stanovnicima alternativnih vidova smještaja osigura trajno stambeno rješenje i, po potrebi, institucionalna njega prilagođena stepenu ugroženosti korisnika.

Kroz ovaj projekat na području Srpske biće zbrinute 703 porodice. Do sada je useljeno 508 stambenih jedinica, i to: 378 stanova i 130 smještajnih kapaciteta u ustanovama.

U toku je izgradnja još 195 stambenih jedinica, a završetak radova i useljenje korisnika planirano je do kraja 2023. godine.

Na osnovu evidencije Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, te evidencija i zahtjeva lokalnih zajednica, Projektom CEB2 neće biti riješena sva stambena pitanja raseljenih lica iz ove kategorije, a koja su se odlučila za integraciju u lokalnim zajednicama u kojima trenutno žive, te je pokrenuta inicijativa za nastavak Projekta kroz realizaciju Projekta CEB3 s kojim je Vlada Republike Srpske još ranije upoznata.

Sekretarijat je u saradnji s lokalnim zajednicama pokrenuo aktivnosti na realizaciji Projekta CEB3 prikupljajući podatke o potrebama za stambeno zbrinjavanje, kao i o spremnosti lokalnih zajednica da obezbijede građevinsko zemljište, dozvole za građenje, infrastrukturne priključke, projektno-tehničku dokumentaciju i sl. za izgradnju višeporodičnih stambenih objekata.

U postupku priprema za realizaciju Projekta CEB 3 utvrđene su potrebe za stambenim zbrinjavanjem cca 600 porodica iz alternativnih vidova smještaja kroz izgradnju višeporodičnih stambenih objekata u skladu sa Zakonom o socijalnom stanovanju Republike Srpske.

S obzirom na značajno poskupljenje građevinskog materijala i radne snage procjena je da bi za izgradnju ovoliko stambenih jedinica bilo potrebno obezbijediti 26.400.000,00 evra.

Vlada Srpske donijela je Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade Srpske u gradovima/opštinama: Derventa, Bijeljina, Istočno Novo Sarajevo, Trebinje, Pale, Gacko, Sokolac, Višegrad, Foča i Nevesinje, kao i Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnostima sa Vlade Republike Srpske na Opštinu Istočno Novo Sarajevo i Opštinu Rudo.

Na današnjoj sjednici je data saglasnost da se izvrši privatizacija 18 stanova u svojini Republike Srpske u gradovima/opštinama: Derventa, Bijeljina, Istočno Novo Sarajevo, Trebinje, Pale, Gacko, Sokolac, Višegrad, Foča i Nevesinje koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade Republike Srpske i nalaze se na raspolaganju kod Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, a sve u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.

Takođe, data je saglasnost o prenosu prava svojine stambenih jedinica na Opštinu Istočno Novo Sarajevo i Opštinu Rudo radi zbrinjavanja stambeno nezbrinutih kategorija stanovništva u ovim opštinama.

Vlada je donijela Uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o načinu, postupku, rokovima obračunavanja, plaćanju i odgađanju plaćanja posebnih vodnih naknada.

Vlada Srpske je na sjednici održanoj 23. decembra 2021. godine donijela Zaključak kojim je usvojila Informaciju o realizaciji Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti kojim je zadužila nadležne organe da odmah pristupe obaveznom usaglašavanju administrativnih procedura i formalnosti sa osnovnim principima Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou.

U skladu sa navedenim Zaključkom Јavna ustanova Vode Srpske predložila je pojednostavljenje procedura i formalnosti iz svoje nadležnosti, a koje se odnose na izmjenu Uredbe o načinu, postupku, rokovima obračunavanja, plaćanju i odgađanju plaćanja posebnih vodnih naknada u dijelu koji se odnosi na dokumentaciju koja se dostavlja uz zahtjev za odgađanje plaćanja obaveza posebnih vodnih naknada.

Obveznici posebnih vodnih naknada neće dostavljati foto-kopiju rješenja o registraciji od nadležnog organa jer će navedeni dokument ЈU Vode Srpske provjeravati u Јedinstvenom informacionom sistemu za registraciju poslovnih subjekata i preduzetnika.

Predloženim izmjenama i dopunama Uredbe predviđa se mogućnost da obveznici posebne vodne naknade popunjene PVN obrasce dostavljaju mjesečno ili kvartalno, a preciznije se definiše i obaveza dostavljanja obrazaca uz godišnje finansijske izvještaje APIF-u.

Dodatno je pojednostavljeno preknjižavanje, koje vrši nadležni područni centar Poreske uprave, a na osnovu Izvoda iz evidencije izvršenih uplata ЈU Vode Srpske.

Sve izmjene i dopune su rađene da se pojednostavi i optimizuje administrativna procedura.

Vlada Srpske usvojila je Informaciju o aktivnostima na izradi Strategije za borbu protiv korupcije BiH (2024-2028.), kao i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije BiH (2024-2028.).

Shodno tome, u Interresornu radnu grupu za izradu Strategije i Akcionog plana, imenovani su predstavnici Ministarstva pravde Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Imenovani predstavnici su obavezni da postupaju u skladu sa Kodeksom ponašanja imenovanih predstavnika iz Republike Srpske u radnim tijelima za izradu zakona, drugih propisa i projekata na nivou BiH.

Takođe, Vlada Srpske prihvatila je i Informaciju o usvajanju dokumenta “Dopuna Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022 – 2024”, kao i pratećeg Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022 – 2024. godine.

Vlada Srpske je saglasna sa tekstom “Dopune Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022 – 2024” i pratećeg Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022 – 2024. godine.

U skladu s tim, zaduženi su republički organi uprave i institucije Srpske koji su učestvovali u izradi dokumenata da, u saradnji sa Radnom grupom za izvještavanje i implementaciju međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, prate realizaciju Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period 2022 – 2024. godine.

Radna grupa za izvještavanje i implementaciju međunarodnih obaveza iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma je dužna da najmanje jednom godišnje izvještava Vladu Srpske o implementaciji Akcionog plana.

Vlada Srpske donijela je Uredbu o uslovima i postupku dodjele podsticajnih sredstava investitoru koji u Srpskoj proizvodi audio-vizuelno djelo, kojom se uređuju uslovi i način dodjele podsticajnih sredstava investitoru koji u Srpskoj proizvodi audio-vizuelno djelo, radi podsticanja povećanja zaposlenosti i privrednih aktivnosti u vezi sa audio-vizuelnom proizvodnjom u Republici, promocije potencijala Republike u ovoj djelatnosti, odnosno njenih infrastrukturnih, proizvodnih i uslužnih djelatnosti.

Slične novosti

Komentari