Home » Direktor Zavoda strahuje od unutrašnje kontrole

Direktor Zavoda strahuje od unutrašnje kontrole

Piše INFO

U Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u toku prošle godine nisu vršene interne revizije jer je osoba koja je raspoređena na to mjesto uslove za radno mjesto revizora ispunila tek u novembru.


„U kabinetu direktora Zavoda uspostavljena je jedinica za internu reviziju u kojoj su sistematizovana dva radna mjesta za tri izvršioca i to rukovodilac jedinice za internu reviziju i dva interna revizora. Popunjeno je samo radno mjesto revizora, na koje je raspoređeno lice koje je ispunilo uslove u novembru prošle godine, tako da lani nisu vršene revizijske aktivnosti, što nije u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola“, istaknuto je u revizijskom izvještaju.

Takođe, nakon stupanja na snagu Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Zavod nije donio Pravilnik o pravima nezaposlenih lica na naknadu troškova, niti je uskladio Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava nezaposlenih osoba.

Revizori su još utvrdili da je Planom javnih nabavki Zavod u 2020. godini planirao nabavke u ukupnoj vrijednosti od 1,2 miliona KM sa PDV-om, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kojim je predviđeno da se u procijenjenu vrijednost javne nabavke ne uključuje PDV.

Kontrolom je još utvrđeno, da kod nabavke „Business inteligence“ sistema u vrijednosti od 214.992 KM, nije dokumentovano na osnovu kojih parametara je izvršena procjena vrijednosti nabavke.

Revizor je Zavodu skrenuo pažnju i na imenovanje članova Upravnog odbora (UO) ove institucije ističući da je Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti definisano da upravni odbor Zavoda ima pet članova, od kojih tri imenuje i razrješava Vlada Republike Srpske, nakon provedene konkursne procedure.

„Po jednog člana odbora imenuju reprezentativni sindikati i organizacija poslodavaca RS. Procedura imenovanja članova UO koje imenuju reprezentativni sindikati i organizacija poslodavaca RS nije definisana važećom regulativom“, upozorio je revizor.

Slične novosti

Komentari